IBDM

1, Instytutowa str.
03-302 Warsaw
phone +48 22 698 06 06
fax +48 22 814 50 28

select language:

General Director PDF Print E-mail

Wednesday, 31 August 2016 10:17

Leszek Rafalski, Prof. D. Sc., C. Eng.

phone: (+48 22) 814 50 25
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 


He graduated from the Faculty of Civil Engineering, Warsaw Technical University in 1977, with the title of Master of Science in construction. From 1977 to 1983 he worked in Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych no. 7. He supervised earthwork operations, improvement of soils and placement of foundations in construction of transportation facilities such as Central Railway Main Line, Broad Gauge Metallurgy Line, marshalling yards in Warszawa - Praga, Warszawa - Odolany and Tarnowskie Góry, and water basin Siemianówka-Cisówka.

In 1983 he started working in the Road and Bridge Research Institute. He worked on geotechnical engineering issues, particularly on foundations, diaphragm walls, piles, anti-filtration barriers, roadway bedding, construction of railway tracking, railway, subgrade and mounds. He conducted research on soil properties, waste, soils improved with synthetic resin and other sealants. In his engineering practice, he recognised and implemented tixotropic properties of self-hardening slurries. He supervised the implementation of his research works on many transportation facilities, such as Warsaw Metro, dam in Dębe, A4 motorway, and during the construction of other road sections. From 1997 to 2000, he had been working on issues of restructuring road-bridge companies and on raw stone materials in road construction.

In the recent years, beside geotechnical issues, he has been working on forecasts and development strategies for transportation, organisation and financing of road infrastructure, especially on development of road network, and linking Polish transportation infrastructure with the European Union. He conducts research on legal, financial, and technical impediments concerning the development of road network. Among others, from 2004 to 2007 he coordinated research works on the structure of national and provincial road network in the Warmińsko-Mazurskie region, whereas from 2008 to 2010 he dealt with the issue of technical requirements concerning roads and road engineering facilities. From 2010 to 2015, he also dealt with the issues of the operation of roads and researched on the properties of materials used in base structure and subbase of roads.

From 1983 to 1990, he directed the Geotechnics Laboratory, and from 1987 to 1990 he had been also a deputy head of the Geotechnics Division at the Road and Bridge Research Institute. Currently, he is the General Director of the Road and Bridge Research Institute.
In 1996, he obtained the degree of an associate professor of technical sciences, and in 2009 - the title of a professor of technical sciences.
The author or co-author of more than 230 research papers and expertises, and more than 130 national or foreign publications, co-author of 10 patents concerning ground stabilisation, self-hardening slurries, and their application in engineering practice.

He is professionally active. He was appointed to or chosen for the following national scientific and professional organisations, and scientific councils:
•    Main Council of Research Institutes,
•    Academy of Engineering in Poland,
•    Polish Road Congress,
•    Polish Construction Congress,
•    Association for Infrastructure,
•    Scientific and Consultancy Council to the Warsaw Metro Directorate,
•    Polish Committee of Geotechnics,
•    Scientific Board of the Road and Bridge Research Institute,
•    Scientific Board of the Industrial Chemistry Research Institute,
•    Scientific Board of the Military Institute of Armament Technology.

He is the Chairman of the Main Council of Research Institutes, a statutory body representing research institutes, issuing opinions and proposals on scientific and scientific-technical policies, and on conditions and rules of operation of those units.
He is a coordinator of the Polish Road Transport Technology Platform.
He directs the Programme Council of the quarterly journal Roads and Bridges - Drogi i Mosty, issued by the Road and Bridge Research Institute in Polish and English.

He participates in works of the following international organisations:
•    Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL),
•    OECD/ECMT Joint Transport Research Committee (JTRC)
•    International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMFE) - Technical Committee 202 Geotechnics of Pavements.

He speaks English and Russian.

 

Important works published in recent years.

„Warstwy mrozoochronne ze słabych kruszyw grubookruchowych w nawierzchniach drogowych".
Seria „Studia i materiały”, Wydawnictwo IBDiM Warszawa, 2006 r. Współautorstwo pracy.

„Uwarunkowania prawne budowy dróg". Referat na konferencję pt.: „Dzień Inżyniera Budownictwa”. Poznań, 2007 r. Autorstwo pracy. budowa dróg szybkiego ruchu - uwarunkowania prawne" Referat na konferencję pt. „Przyspieszenie budowy dróg ekspresowych w programie rządowym Infrastruktura i środowisko”. Kielce, 2007 r. Współautorstwo pracy.

„Podbudowy drogowe". Seria „Studia i materiały”, Wydawnictwo IBDiM Warszawa, 2007 r. Autorstwo monografii, która otrzymała nagrodę Ministra Infrastruktury.

„Transport infrastructure investment. Options for efficiency”. Contributor to the report published by OECD/ ITF, Paris 2008. Autorstwo polskich danych do raportu.

„Główne kierunki zmian w warunkach technicznych dotyczących dróg publicznych”. Referat na LI Dni Drogowe, Międzyzdroje 2008 r. Autorstwo referatu.

„Perspektywa poprawy stanu infrastruktury drogowej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego”. Transport Miejski i Regionalny, grudzień 2008 r. – przedruk referatu z konferencji Euro-Trans. Autorstwo artykułu.

„Podłoże nawierzchni drogowej”. Inżynieria Morska i Geotechnika Nr 3/2009 r. Autorstwo pracy.

"Zawiesiny twardniejące". Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009 r. Współautorstwo monografii, która otrzymała nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej.

„Kruszywa drogowe w wymaganiach technicznych rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury”. Drogi nr 2/2010 r. Autorstwo artykułu.

„Kryteria wykonania i badania pokryw oraz zwieńczeń studni kanalizacji kablowej z betonu zbrojonego”. Seria I, wyd. IBDiM Warszawa, 2010 r. Współautorstwo monografii.

„Eksploatacja dróg”. Seria „Studia i materiały”, Wydawnictwo IBDiM, Warszawa 2011 r. Redakcja i współautorstwo monografii.

„ANPR-MMR and WiM for detection of overloaded vehicles”. Proceedings of the International Conference on Weigh-In-Motion, June 4-7, 2012, Dallas, Texas, USA. Współautorstwo referatu.

„Investigations of resilient modulus of selected bound mixtures under cyclic load”. Roads and Bridges nr 4/2012. Współautorstwo artykułu.

„Polish experience with testing of selected shales as material for road base courses”. Springer Series in Geomechnics and Geoengineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. Współautorstwo rozdziału monografii.

„Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska zeszyt 59, Rzeszów 2012 r. Autorstwo artykułu.

„Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich”. Materiały na Konferencję „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym”, Warszawa 23.10.2012 r. Autorstwo referatu.

„Investigations of resilient moduli of selected bound mixtures under cyclic load”. Roads and Bridges nr 4/2012. Współautorstwo artykułu.

„Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce". Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, styczeń-luty 2013 r. (przedruk). Autorstwo artykułu.

,,The influence of selected chemical compounds used in winter road maintenance on the active capillarity of soils”. Journal of Soils and Sediments, January 2013. Współautorstwo artykułu.

,,Intelligent Comprehensive Vehicle Identification System based on the Neural Picture Analysis”. OPTIMUM 2013 – International Symposium on Recent Advances in Transport Modelling. Kingscliffe, Australia, 21-23 April 2013. Współautorstwo referatu.

,,The problem of overloaded vehicles in Poland”. Baltic Road Conference, Vilnius, 26-28 August 2013. Współautorstwo referatu.

,,Zarządzanie projektem budowlanym. Planowanie, realizacja, kontrola”. Wyd. Verlag Dashofer sp. z o.o., Warszawa 2013. Współautorstwo monografii.

,,Ochrona przeciwmrozowa nawierzchni drogowych na przykładzie wybranych krajów”. Drogownictwo nr 2/2014. Współautorstwo artykułu.

„New analytical solution of flow and heat refraction problem in multilayer pavements”. Roads and Bridges – Drogi i Mosty 1/2014. Współautorstwo artykułu.

,,Investigations of unburnt coal shale modified by activated fly ash as material for road embankments”. XV Danube – European Conference on Geotechnical Engineering (DECGE 2014) 9-11 September 2-14 Vienna, Austria. Współautorstwo referatu.

„Ekspertyzy w obszarze infrastruktury drogowej”. Materiały XIII Konferencji Naukowo-Technicznej Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego. Kielce – Cedzyna, 21 – 23 maja. Współautorstwo referatu.

,,The use of logit model for designing mixtures of soils stabilized with hydraulic binders”. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Volume 9(3), pp. 147-154. Współautorstwo artykułu.

„High accuracy Weigh-in-Motion Enforcement system implementation and testing”. 21st World Congress on Intelligent Transport Systems, 2014, Detroit USA. Współautorstwo referatu.

„Inteligentny system ważenia pojazdów w ruchu o wysokiej dokładności”. Autostrady nr 3/2015. Współautorstwo artykułu.

„Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015 i priorytety na przyszłość”. Zeszyt Zespołów Senackich Nr 30, Senat RP, Warszawa 2015. Współautorstwo monografii.

„Laboratory investigation of frost susceptibility of aggregates applied to road base courses”. Proceedings of 6th Transport Research Arena, Warsaw 18-21 April 2016, Transportation Research |Procedia 14 (2016). Pages 3476-3484. Współautorstwo artykułu.

„Laboratory examination of frost-having properties of road unbound mixtures based on fines content and plasticity index”. Advances in Transportation Geotechnics, The 3rd International Conference on Transportation Geotechnics, 4-7 September 2016, Guimaraes, Portugal, Procedia Engineering, Volume 143, 2016, Pages 836-843. Współautorstwo artykułu.